Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ Έν τη Άγία Κορυφή των Άγίων Πάντων 6/ 19 'Ιουνίου 68Σεβασμιώτατε 'Άγιε Φλωρίνης Αυγουστίνε.
Από τnν παραμoνηνν τών Αγίων Πάντων εύρίσκομαι εις τnν Αγίαν Κορυφήν. Προχθές ετέλεσαμεν τnν Πάνσεπτον αυτών έορτnν καί αναμνησθέντες κατά τό παρελθόν ετος τήν προπαραμονήν της έορτης των εν ω ημην ετοιμος διά νά ανέλθω εις τnν κορυφήν καί τελέσω την έορτήν, μοί ετηλεφωvnσατε νά ελθω εις Αθήνα καί παραστώ εις τήν χειροτονίαν σας (ώς πρώτος πνευματικός πατήρ της πρώτηςς ηλικίας σας), ητις θά εγένετο εις τόν 'Ιερόν Ναόν τού Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας. Σας εκαμα ύπακοήν καί ήλθα προθύμως καί ύπερεχάρην, διότι μέ ηξίωσεν ό Κύριος νά ίδω εν εκ τών πρώτων πνευματικών μου τέκνων νά ανέλθη τη τού Θεού χάριτι καί ευδοκία εις τό Ύψιστον αξίωμα της , Αρχιερωσύνης. Νομίζω δέ, ότι ουχί τυχαίως εγένετο η χειροτονία ύμών κατά τήν ημέραν τών Αγίων Πόντων. Έγένετο κατ' ευδοκίαν καί οικονομίαν Θεού, τού πάντα φιλανθρώπως πρός τό έκάστου συμφέρον οικονομούντος. Εγένετο διά νά ενθυμησθε καί έορτάζετε καί τιμάτε τnν ημέραν ταύτηv, ενθυμείσθε Πάντας τούς Αγίους καί γίνεσθε μιμητής αυτών, γίνετε 'Άγιος, τούτο δέ εστί και τό θέλημα του ουρανίου μας Πατρός «Γίνεσθε 'Άγιοι ότι εγώ 'Άγιος ειμί». Αλλά καί οι 'Άγιοι Πάντες δέν ευχαριστούνται νά τούς έορτάζωμεν Μόνον, ευχαριστούνται περισσότερον νά τούς μιμούμεθα, καί τοις ιχνεσιν αυτων ακολουθούμεν. Οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες οι τας Οικουμενικάς καί τοπικάς Αγίας Συνόδους συγκροτήσαντες, μεταξύ των αλλων εγγράφων και αγράφων παραδόσεων ας παρέδωκαν ημίν. μας παρέδωκαν καί τό παλαιόν ημερολόγιον, επί τη βάσει του όποίου σπασα ή Ορθόδοξος Εκκλησία τελεί άπάσας τάς κινητάς καί ακινήτους Ayίας έορτάς, καί επί 15 περίπου αιωνας ακολούθει, εσεβάσθη καί διεφύλαξε.
Κατά τό ετος 1924 ό ΟικουμενικόςΠατριάρχης Μελέnος ό Μεταξάκης, ό μή διά της θύρας εισελθών εις την αυλήν των προβάτων, αλλά μοιχικώ, μασσωνικώ καί πολιτικώ τω τρόπω ώς κλέπως εισελθών καί αναρριχηθείς εις τούς θρόνους πρώτον Αρχιεπισκοπης Αθηνών καί κατόπιν τούς Πατριαρχικούς θρόνους Κων/λεως, Αλεξανδρείας καί τελευταίον προσεπάθησεν νά εισέλθη ουχί εκ της θύρας καί εις τόν τών Ιεροσολύμων αλλ' αλλαχόθεν διά νά μολύνη καί αυτόν, ώς γράφει ό "Οσιος μοναχός Παύλος ό Χοζεβίτης (' Ορθ. Τύπος Μαϊου αρθ. φύλ 87) αλλ' επελθών ό θάνατος τουτον έξηφάνισεν καί απώλετο πάσα η ελπίς αυτου.
Ουτος, ό κατά τάς αψεδείς μαρτυρίας πολλών, κατέχων τόν υπατον 33ον της μασσωνίας βαθμόν, όλως απερισκέπτως απρομελετήτως, αντικανονικώς καί παρανόμως μέ 6 μόνον Αρχιερείς αντoρθoδόξως φρονούντων κατήργησε τό παλαιόν πάτριον ' Ορθόδοξον ημερολόγιον καί εισήγαγε τό νέον παπικόν καί διήρεσε την μίαν 'Ορθόδοξον Έκκλησίαν εις δύο, τήν τών παλαιοημερολογιτών καί την τών νεοημερολογιτών.
Οί Άγιοι Πατέρες της 2ης Οικουμενικης Συνόδου ωρισαν «ει τις πασαν παράδοσιν εγγραφον ή άγραφον αθετεί ανάθεμα». «Καί άπαντα τά παρά τήν διδασκαλίαν καί υποτύπωσιν των αοιδήμων Πατέρων καινοτομηθέντα καί πραχθέντα n μετά ταύτα πραχθησόμενα ανάθεμα τρίς». Επειδή τό παλαιόν έορτολόγιον είναι παράδοσις εγγραφος, επειδή τό νέον είναι καινοτομία παπικης καί μασωνικης προελεύσεως, όσοι καταφρονούν τό παλαιόν έορτολόγιον καί ακολουθούντό νέον είναι ύποκείμενοι τω αναθέματι.Κάθε πρόφασις καί δικαιολογία είναι αδικαιολόγητος καί προφάσεις εν αμαρτίαις. Οί Άγιoι Απόστολοι μας παρέδωκαν από την Κυριακήν της Αγίας Πεντηκοστης επί μίαν έβδομάδα αχρι της Κυριακης των Αγίων Πάντων κατάλυσιν καί μετά τήν έορτήν των Αγ. Πάντων μίαν έβδομάδα νά νηστεύωμεν. Μέ τήν εισαγωγήν του νέου έορτολογίου, όσάκις τό Πάσχα συμπέσει οψιμον, καταργείται τελείως ή νηστεία τών Αγίων Αποστόλων καί άλλοτε περιορίζεται εις μίαν n δύο ημερας.
Ούδείς εκ τών Αρχιερέων εκτός του αειμνήστου Αγ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας διεμαρτυρήθη ποτέ, μόνον τινές Παλαιoημερoλoγίται ό εύλαβέστατος κ. Τομαρας πρώην Βουλευτής, καί όλίγοι αλλοι λαϊκοί. Εγώ δέν επαυσα απ' αρχης νά διαμαρτύρωμαι εις Πατριάρχας, Αρχιερείς, Βασιλείς, Πρωθυπουργούς, καί νά λέγω καί νά γράφω, ότι επειδή κακώς εγένετο ή εισαγωγή εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν της Eλλάδος του νέου παπικού έορτολογίου διότι καταργεί ενίοτε τήν νηστείαν τών Αγίων Αποστόλων, εφερεν ανωμαλίαν εις τήν τάξιν της Εκκλησίας, εσχισε αύτήν, κατεδικάσθη δίς ύπό Όρθοδόξων Αγίων Συνόδων, δέον νά εκβληθεί καί νά εισαχθη τό παλαιόν, τό Όρθόδοξον. Αλλ' αί διαμαρτυρίαι μου εγένοντο εις ωτα κωφών.
Ήναγκάσθην τήν παρελθούσαν Κυριακήν οτε άνηλθον εις τήν Αγίαν κορυφήν των Αγίων Πάντων καί του Προφήτου Ηλιού, επ' ονόματι των όποίων εχω κτίσει Έκκλησίας εις τιμήν κοί δόξαν Θεού καί των ύπ' αύτού δοξασθέντων Αγίων Πάντων καί γονυπετήσας εμπροσθεν της πανσέπτου εικόνας αύτων, μετά δακρύων εζήτησα παρ' αυτών νά μοί αποκαλύψουν ποίον έορτολόγιον οφείλω καγώ ό ελάχιστος καί οι αδελφοί μου, τά πνευματικά μού τέκνά καί πάντες οι ορθόδοξοι χριστιανοί νά ακoλoυθώμεν.
Πρίν ετι τελειώσω την οικτράν ταπειvήν μου δέησιν, ήκουσα φωνης ενδοθεν μοι λεγούσης, τό παλαιόν έορτολόγιον νά ακολουθήσετε τό όποιον σάς παρέδωκαν οι τάς έπτά Αγίας Οικουμενικας Συνόδους συκροτήσαντες καί τήν Ορθόδοξον πίστιν στηρίξαvτες Θεοφόροι Πατέρες καί ουχί τό νέον τών παπών της Δύσεως, τών τήν Μίαν Αγίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν ' Εκκλησίαν σχισάντων καί τας Αποστολικάς καί πατρικάς παραδόσεις καταφρονησάντων.
Τοιαύτην συγκίνησιν, τοιαύτην χαράν, τοιαύτην ελπίδα, τοιαύmν ανδρείαν καί μεγαλοψυχίαν ήσθάνθην την στιγμήν εκείνην, οιαν σπανίας στιγμάς ήσθάνθην εις όλην μου τηv ζωήν εν ωρα προσευχnς.
Από τηv στιγμήν εκείνην, έσπέραν τών Αγίων Πάντων, τό πολιτικόν έορτολόγιον τό όποίον ώς ξένον καί αλλότριον καί ώς αντικανονικώς, κακώς καί παρανόμως εισαχθέν ουδέποτε εδέχθην καί επί 48 ετη ήγωνίσθην καί μακρυνά ταξίδια επεχείρισα εις Ιεροσόλυμα, Αλεξάνδρειαν, Κων/λιν, διά νά πείσω τούς Πατριάρχας νά αποβάλλουν και νό επαναφέρουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν καλως και νομίμως τό παλαιόν. Από τήν ιεράν εκείνην στιγμήν όστραπιαίως ωχετο εκ του νοός μου, τnς διανοίας, της ψυχnς καί καρδίας μου τό νέον έορτολόγιον καί ακολουθώ τό πάτριον 'Ορθόδοξον έορτολόγιον τό παλαιόν, εν ω εγεννήθην εβαπτίσθην ηυξήθην, γέγονα ανήρ, πρεσβύτης εσχατόγηρος και θά τελευτήσω εύxαριστών, ύμνών, δοξάζων, εύλογων τόν Παντοδύναμον Θεόν, όστις ούκ αφηκε με πεσειν εις πλάvnν n εκκλίνειν αριστερά n δεξια αλλά τήν μέσην καί βασιλικήν καί τήν της μετανοίας καί των θείων Πατέρων όδόν βαδίζων πάντοτε, τη βοηθεία καί χάριτι Αυτού, ελπίζω νά φθάσω καί νά καταπαύσω είς τάς ουρανίους του σκηνάς, ενθα των ευφραινομένων πάντων κατοικία
Eγώ Σεβασμιώτατε σας nκουσα, πού μου είπατε πρίν χειροτονηθητε Μητροπολίτης ολίγους μηνας, όταν σας επέδωκα τό ύπόμνημα, τό όποίον είχον ύποβάλλει πρός τόν Βασιλέα, τήν Κυβέρνησιν καί τήν Ίεράν Σύνοδον περί επαναφορας του παλαιου έορτολογίου, ότι πρέπει νά επανέλθη εφ' όσον κακως εγινεν ή είσαγωγή του νέου καί εφ' όσον όλαι αι Ορθόδοξαι Εκκλησίαι ακολουθοϋν τό παλαιόν, θά φροντίσετε καί ύμείς μέ τινας γνωστούς σας Αρχιερείς διά νά επανέλθη, αλλ' αφ' ου σας τό ύπενθύμησα καί πάλιν μοί είπατε νά τό αφίσωμεν βραδύτερον, καί πάλιν σας ήκουσα.
Είδα, ότι ό αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Xρυσόστoμος ό πρό ολίγων ήμερων οναχωρήσας των προσκαίρων μου ειχεν είπει, ότι θά εφpόvτιζε νά επαναφέρη είς τήν Εκκλησίαν τό πάτριον έορτολόγιον πρίν αποθάνη, αλλά δέν επρόφθασε. 'Επειδή καί ήμείς δέν γνωρίζομεν τήν ωραν καί τήν στιγμήν του θανάτου, οφείλομεν πρίν ελθει ή φοβερά ωρα τού θανάτου νά φροντίσωμεν νά μετανοήσωμεν καί δι' όλας τάς άμαρτίας μας, αλλά καί διά τό πάτριον έορτολόγιον, τό όποίν αφίσαμε καί ακολουθωμεν τό παπικόν έορτολόγιον, τό όποίον κακως, εσφαλμένως, καί παρανόμως ενας Πατριάρχης μασσωνος μέ 6 Αρχιερείς της Ελλάδος τό εδέχθησαν, φοβηθέντες περισσότερον τήν σπάθη τού τότε αρχηγού της επαναστάσεως Πλαστήρα οπό τόν φόβον τού Θεού.
Μή τό νομίζωμεν ώς μηδαμινόν το ότι ακολουθούμεν το Παπικόν ημερολόγιον. Είvαι παράδοσις κοί ώς παράδοσιv οφείλομεv vά τήv φυλάσσωμεv διότι ύποκείμεθα εις αvάθεμα. "Εί τις πάσαν παράδοσιv εγγραφοv η αγγραφοv αθετεί, αvάθεμα" όρίζει ή Ζ'Οικουμεvική Σύvοδος.
Eγώ σας εκαμα ύπακοήv, τώρα θά κάvετε καί ύμείς ύπακοήv ΟΧΙ εις εμέvα αλλά εις τούς θεοφόρους Αγίους Πατέρας καί όπως nγωvίσθητε πρίv ώς Ιεροκηρυξ καί ηδη ώς Αρχιερεύς εvαvτίον πάσης φαυλότητος, κακοηθείας, ασέμvωv θεάτρωv κιvπματογράφωv καρvαβαλίωv καί μόvοv διά τό παλαιόv έορτολόγιοv δέv nγωvίσθητε ώς εδει, ηδη επέστη ή ωρα vά αγωvισθητε, εάν σιωπήσωμεv καί δέv αγωvισθώμεv διά vά επαvέλθη τό πάτριοv έορτολόγιον εις την Εκκλησίαv, ή σιωπή μας σημαίvει, δτι παραδεxόμεθα τό νέοv παπικόv ώς Ορθότεροv .
Καί εφ' όσον ακολουθώμεv τό vέοv παπικόv χωρίς νά εvαντιωθώμεv, κατά συvέπειαv ευκόλως θά δεχθώμεv καί όσα μας σερβίρουv οι νεωτερισταί Αμερικης Ευρώπης' Αρχιερείς καί εvιοι κληρικοί, ότι αι παραδόσεις, τά δόγματα, οι ιεροί κανόvες τά Μυστήρια επαλαιώθησαν, χρήζουν αvτικαταστάσεως διά νέων, διότι ή vεολαία δέν τά παραδέχεται.
Ιερεύς τις ετόλμησε, ώ της αυθαδείας καί ασεβείας του vά είπη, ότι καί ό Χριστός καί αυτός επαλαιώθη. Λοιπόν δέv ειvαι καιρός vά σιωπατε πλέοv. Πρέπει vά συστήσετε εις την Ιεράv Σύvοδον vά αvαγvωρίση ότι τό νέοv ήμερολόγιον δέv εισήχθη κανονικώς, δέν τό εθέσπισε Οικουμενική η τοπική Σύνοδος, έπομέvως νά απoβληθει, vά επανέλθη τό παλαιόν, τό όποίον ηκολούθει επί 15 περίπου αιώνας ή Ορθόδοξος Έκκλησία.
Λοιπόν μή αvαβάλλετε σπεύσατε.
O Σεβασμιώτατος Παροναξίας, εις ον εστειλα αναφοράν καί επιστολήν, ότι από τήν έορτήν τών Αγίων Πάντων ακολουθώ τό έορτολόγιον, όπερ μοί παρέδωκεν ή 'Ορθόδοξος Έκκλησία, ηλθεν εις τήν Mονήν μοί εφερε τηv αναφοραν και μοι ειπεν οτι ουπω ο καιρος, εγώ δέ τω είπον, τό θέλημα του Κυρίου θά γίνη.
Ο π. Επιφάνιος μοι είχεν ειπει, εάν ό Παροναξίας δέν μας επιτρέψει νά όκολουθούμεντό παλαιόν νά τω γράψω, καί θά άναφέρει εις τήν Σύνοδον, ότι ύπάρχει νομοθετικόν διάταγμα τό όποίον επιτρέπει, όσοι θέλουν είναι ελεύθεροι νά άκολουθούν τό παλαιόν ημερολόγιον. Σήμερον θά τω γράψω.
Μετά Σεβασμού 'Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου